ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Tham dự đại hội trực tuyến Tài liệu ĐHĐCĐ Documents of GMS
Video hướng dẫn